کتابشار

سرویس امانت‌دهی کتاب

کتابشار سرویسی برای امانت‌دهی کتاب‌ها است که فرایند مطالعه و دسترسی به کتاب‌ها را برای افراد ارزان‌تر و ساده‌تر می‌سازد و به کسب‌و‌کار‌های حوزه‌ی کتاب در افزایش درآمد‌هایشان کمک می‌کند

بنیان‌گذاران و افراد کلیدی

کیان زرعکانی
هم بنیان گذار

علیرضا آذربایجانی
هم بنیان گذار